Careers

Technicians / Analysts Κάνε αίτηση

Η Cytacom Solutions, θυγατρική εταιρεία της Cyta, ζητά να προσλάβει 12 Τεχνικούς/Μελετητές.

Οι 12 θέσεις Τεχνικών/Μελετητών κατανέμονται ως ακολούθως:

4 θέσεις για την επαρχία Λευκωσίας

3 θέσεις για την επαρχία Λεμεσού

2 θέσεις για την επαρχία Λάρνακας

2 θέσεις για την επαρχία Πάφου  και

1 θέση για την επαρχία Αμμοχώστου

Προσόντα

 • Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) στον Κλάδο Ηλεκτρολογίας ή  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Πληροφορικής ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα ανώτερης τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακής φοίτησης στον Κλάδο Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Πληροφορικής, αποδεκτά από τη Cytacom Solutions για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης μόνο.
 • Πολύ καλή Γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άδεια οδηγού.
 • Ατομικές ικανότητες:
 • Οργάνωση και Προγραμματισμός/ Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα/Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Αντοχή στην Πίεση
 • Ενεργός επιζήτηση μάθησης

Πλεονέκτημα θα θεωρηθεί η κατοχή των πρόσθετων σχετικών ακαδημαϊκών προσόντων ,  η σχετική προηγούμενη πείρα και  η κατοχή των σχετικών επαγγελματικών πιστοποιητικών που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Κύρια Καθήκοντα

Ο Μελετητής θα ετοιμάζει μελέτες για την ανάπτυξη οπτικού δικτύου πρόσβασης.  Συγκεκριμένα, θα σχεδιάζει έργα ανάπτυξης δικτύου (σχεδιασμός, έκδοση διατακτικών/οδηγιών εργασίας, κοστολόγηση, ηλεκτρονική δημιουργία πόρων στα Συστήματα Πληροφορικής κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεσιμότητα πόρων δικτύου στα υποστατικά των πελατών για σύνδεση τους με το οπτικό δίκτυο πρόσβασης. 

Για την εκτέλεση της εργασίας του/της θα χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα μέσα, κυρίως το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) και τα άλλα συστήματα πληροφορικής που βρίσκονται σε λειτουργία. 

Για σκοπούς σχεδιασμού θα επισκέπτεται τις περιοχές ανάπτυξης του δικτύου και θα διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής του έργου, τα διατακτικά εργασίας και τους πόρους του δικτύου μέχρι την κατασκευή και διάθεση τους για σύνδεση πελατών.

Διάρκεια εργοδότησης

Μονοετές συμβόλαιο εργασίας με προοπτική ετήσιας ανανέωσης, κατά την απόλυτη κρίση της Cytacom Solutions,  με μέγιστη προβλεπόμενη περίοδο απασχόλησης τα τρία (3) έτη.

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Μεικτός μηνιαίος μισθός €1.200.
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • 21μέρες ετήσια άδεια

Ώρες εργασίας:

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας με 38 ώρες την εβδομάδα .

Προϋποθέσεις:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά άρρενες αιτητές μόνο)

Στο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να επιλέξουν την επιθυμητή(ές) Επαρχία(ες) εργοδότησης τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν από μία μέχρι τρεις επιθυμητές Επαρχίες εργοδότησης καθορίζοντας επίσης την προτεραιότητα τους για την κάθε μια. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  επιλέξουν  τα σχετικά πεδία των προσόντων, των πιστοποιήσεων και της πείρας τους. Επιπρόσθετα στο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης θα πρέπει να επισυνάψουν  το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με την πείρα του υποψηφίου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την εταιρεία εργοδότησης του. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να καταχωρηθούν το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων τους για σκοπούς πρόσκλησης σε γραπτή εξέταση. Στις γραπτές εξετάσεις θα προσκληθεί τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε Επαρχία λαμβάνοντας  υπόψη τα προσόντα του υποψηφίου και την(ις) Επαρχία(ες) που δήλωσε για πιθανή εργοδότηση του. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@cytacom.com

Κάνε αίτηση

Security Analysts Κάνε αίτηση

Η Cytacom Solutions Ltd, θυγατρική εταιρεία της Cyta, ζητά να προσλάβει Αναλυτές Ασφάλειας με έδρα την Λευκωσία στο Κέντρο Παρακολούθησης Ασφάλειας (SOC - Security Operations Center), με τα πιο κάτω προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών ή Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνίες ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή Πληροφορική ή Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 2. Γνώσεις και πείρα σε θέματα Cyber security, ασφάλειας πληροφοριών ή/και ασφάλειας συστημάτων.
 3. Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Λευκό ποινικό μητρώο.

Επιπρόσθετα Προσόντα και Πείρα:

Κατοχή των πιο κάτω προσόντων ή πείρας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα:

 • Εμπειρία σε διαχείριση εξοπλισμού ασφάλειας όπως Firewalls, IDS/IPS, SIEM, Authentication Systems, DDOS Protection κλπ.
 • Kατοχή αναγνωρισμένων επίσημων τίτλων ή πιστοποιήσεων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, πληροφορικής, δικτύωσης δεδομένων/ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως CISSP, CISA, CISM, CEH, LPT, CCNA Security, CCNP Security, Cisco, Microsoft, Juniper, Sun Solaris, Red Hat, Oracle, Unix, κ.α.
 • Γνώσεις / εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών και των αντίστοιχων μηχανισμών προστασίας (security controls) για αντιμετώπιση τους.
 • Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση λειτουργικών συστημάτων όπως Linux και Windows, εφαρμογών διαδικτύου (SMTP, HTTP, DNS κλπ) Εξοπλισμό δικτύου (Routers, Switches).
 • Μεταπτυχιακό σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών ή Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον Ηλεκτρονικής Μηχανικής. περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής.

Βασικές Aτομικές Iκανότητες:

 • Ανάλυση και σύνθεση
 • Αντοχή στην πίεση
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Κύρια Καθήκοντα και ρόλοι που θα εκτελούνται:

 1. Παρακολούθηση συστημάτων ασφάλειας, ανάλυση και διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας.
 2. Αναγνώριση δικτυακών επιθέσεων και κακόβουλων ενεργειών και υλοποίηση μέτρων αποτροπής τους.
 3. Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας (Incident response procedures).
 4. Λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, όπως συστήματα συλλογής logfiles, SIEM, κλπ.
 5. Έλεγχος επιπέδου ασφάλειας συστημάτων και συμμόρφωσης με τις τεχνικές οδηγίες και την πολιτική Ασφάλειας.
 6. Επαφή με πελάτες για υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας.
 7. Συμμετοχή στην Λειτουργία υποδομής και εξοπλισμού ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών όπως Firewalls, IDS/IPS, Authentication Systems, DDOS Protection κτλ.

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Μεικτός μηνιαίος μισθός  €1.700 και επιπρόσθετα  €500 για το ειδικό ωράριο εργασίας.
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • 21 μέρες ετήσια άδεια

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

Σύστημα εικοσιτετράωρης βάρδιας,  40 ώρες/επτά μέρες τη εβδομάδα.

Προϋποθέσεις:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά άρρενες αιτητές μόνο).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μαζί με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/πιστοποιητικά το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων τους για σκοπούς πρόσκλησης σε γραπτή εξέταση. Στις γραπτές εξετάσεις θα προσκληθεί κατά βάση τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τις διαθέσιμες θέσεις, βάσει των προσόντων  τους. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Κάνε αίτηση